MEMORI FD ! MEMORI FD: 09/2012

Pages

Friday, September 28, 2012

Bajet 2013:Memakmur Negara, Mensejahtera Rakyat:Sebuah Janji Ditepati

Belanjawan ini adalah yang terakhir sebelum pilihan raya umum ke-13 diadakan berikutan mandat kerajaan akan tamat pada 28 April, 2013. 

Tema Bajet 2013:Memakmur Negara, Mensejahtera Rakyat:Sebuah Janji Ditepati

Perbelanjaan mengurus dan RM49.7 bilion bagi peruntukkan             pembangunan.RM58.6 bilion diperuntukkan bagi Emolumen dan RM33.7 bilion bagi perkhidmatan dan bekalan.RM3.0 bilion diperuntukkan bagi pelaksanaan projek permulaan (EPP) bagi tahun 2013.

* Penyediaan Dana Strategik Pelaburan Domestik berjumlah RM1.0 bilion di bawah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia untuk aktiviti penyumberan luar dan pemerolehan teknologi oleh syarikat tempatan.
* Penyediaan dana sebanyak RM1.0 bilion di bawah Skim Pembangunan PKS bawah kendalian SME Bank.
* SME Bank dengan kerjasama Bank Pembangunan Islam akan menyediakan Dana Industri Halal sebanyak RM200 juta untuk membiayai modal kerja PKS terlibat.
* Skim perlindungan insurans berkelompok kepada penjaja dan peniaga kecil berdaftar dengan had maksimum RM5,000 dengan peruntukan RM16 juta setahun.
* Pertumbuhan ekonomi diunjur berkembang kukuh pada kadar 4.5 peratus hingga 5.5 peratus.
* KDNK nominal dijangka melepasi paras RM1.0 trilion.
* Peruntukan RM251.6 bilion bagi program dan projek pembangunan, dengan fokus terhadap kesejahteraan rakyat.
* Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan 2013 dianggarkan meningkat kepada RM208.6 bilion.
* Pelaburan swasta dijangka meningkat kepada RM148.4 bilion.
* RM30 bilion diperuntukkan bagi sektor ekonomi untuk menampung keperluan infrastruktur perindustrian serta pertanian dan pembangunan luar bandar
* RM11.1 bilion diperuntukkan bagi sektor sosial termasuk pendidikan dan latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat.
* RM4.6 bilion diperuntukkan bagi pembangunan sektor keselamatan, RM2 bilion bagi pentadbiran am dan RM2 bilion untuk simpanan luar jangka.
* Kerajaan akan terus memperhebat pelaksanaan 12 Bidang Keberhasilan Utama Ekonomi (NKEA) negara.
* RM3 bilion diperuntukkan bagi pelaksanaan Projek Permulaan, termasuk RM1.5 bilion bagi projek pertanian seperti kelapa sawit, getah, herba bernilai tinggi dan padi.
* Perbadanan Nasional Bhd menyedia kemudahan pinjaman hingga RM25,000 bagi pemegang lesen dan RM500,000 bagi penyedia lesen menerusi program Transformasi Perniagaan.
* Elaun Cukai Pelaburan 100 peratus untuk 10 tahun bagi aktiviti penapisan produk petroleum kepada yang layak.
* Program Insentif Global bagi Perdagangan (GIFT) ditambah baik dengan pengecualian cukai pendapatan 100 peratus ke atas pendapatan berkanun bagi tempoh tiga tahun pertama operasi.
* Perbelanjaan menerbitkan AgroSukuk diberi potongan cukai dua kali bagi tempoh empat tahun mulai tahun taksiran 2012 hingga 2015.
* RM500 juta diperuntukkan bagi projek River of Life bagi mengindahkan Sungai Klang, RM300 juta untuk projek pemulihan rangkaian paip dan pembetungan bagi perkhidmatan dan kemudahan air.
* RM358 juta diperuntukkan di bawah perbelanjaan pembangunan sempena Tahun Melawat Malaysia 2013/2014.
* Lanjutan pengecualian cukai pendapatan selama tiga tahun bagi pengusaha pelancongan yang mengendalikan sekurang-kurangnya 750 pelancong asing atau 1,500 pelancong tempatan setahun.
* Memberi penekanan kepada sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan negara dan memastikan kelestarian jaminan bekalan makanan. RM5.8 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.
* RM30 juta diperuntukkan bagi pembangunan program pertanian merangkumi aplikasi penggunaan teknologi tinggi dalam pengeluaran buah dan sayuran, peningkatan bekalan benih berkualiti, kestabilan harga melalui jualan terus dari ladang, pewujudan pasar ikan rakyat serta penambahbaikan institusi latihan pertanian.
* RM75 juta bagi meningkatkan pengeluaran produk makanan dan kesihatan.
* RM432 juta disediakan untuk program penanaman semula pokok kelapa sawit di bawah NKEA sektor perladangan.
* RM127 juta disediakan untuk pembangunan bahan terbitan oleo bernilai tinggi yang dapat mengubah komposisi industri hiliran.
* Empat kawasan jelapang padi baru dibuka dan diperluas iaitu di Kota Belud, Batang Lupar, Rompin dan Pekan. Pertambahan seluas 19,000 hektar dengan penyertaan 12,237 pesawah dijangka menghasilkan 104,000 tan metrik dengan perbelanjaan sebanyak RM140 juta.
* RM230 juta diperuntukkan sebagai insentif tangkapan ikan dan bayaran elaun bantuan sara hidup nelayan. Pada masa ini kerajaan memberi elaun sara hidup RM200 sebulan kepada nelayan, menyediakan insentif pada kadar 10 sen hingga 20 sen sekilo bagi hasil tangkapan ikan dan memperkenal skim perlindungan insuran nelayan.
* Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 10 tahun kepada syarikat berstatus Tun Razak Exchange, pengecualian duti setem berstatus TRX Marquee dan pengecualian cukai bagi pemaju hartanah.
* Yayasan Wakaf Malaysia, di bawah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji diberi tanggungjawab untuk merangka pelan induk Wakaf Korporat dengan mengambil kira struktur perundangan Agama Islam Negeri.
* RM9 bilion atau 43 peratus daripada nilai kos infrastruktur projek MRT diperuntukkan kepada syarikat Bumiputera.
* Dana Pembiayaan Bumiputera berjumlah RM1 bilion akan disediakan oleh SME Bank untuk membantu PKS membiayai pengambilalihan anak syarikat milik GLC yang menjalankan aktiviti bukan teras dan telah dikenal pasti untuk dijual.
* Skim Jaminan Modal Kerja akan dilanjutkan sehingga Disember 2013, dan diperluaskan kepada syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi serta kelayakan manakala dana pemegang saham syarikat ditingkatkan kepada RM20 juta.
* DanaInfra Nasional Bhd akan terbitkan bon runcit bernilai RM300 juta akhir tahun 2012 untuk biayai pembangunan MRT.
* Perbelanjaan tambahan menerbitkan bon dan sukuk runcit akan diberi potongan cukai dua kali mulai tahun taksiran 2012 hingga 2015.
* Pelabur individu diberi pengecualian duti setem ke atas surat cara yang terlibat dalam urus niaga bon dan sukuk runcit.
* Suruhanjaya Sekuriti perkenal inisiatif Graduate Representative Program dengan sektor swasta bagi melatih 1,000 graduan.
* Peruntukan modal Danajamin ditambah sebanyak RM400 juta dalam tempoh dua tahun. Suntikan ini dapat melipatgandakan nilai terbitan antara RM4 bilion hingga RM6 bilion.
* RM100 juta disediakan kepada Yayasan Pasaran Modal melalui Tabung Pembangunan Pasaran Modal di bawah kawal selia Suruhanjaya Sekuriti.
* RM2.4 bilion diperuntukkan bagi pemberian subsidi dan intensif pertanian. Bantuan ini termasuk RM480 juta bagi subsidi dan insentif padi yang merangkumi pemberian subsidi harga padi, RM465 juta pemberian subsidi baja padi, RM80 juta insentif peningkatan hasil padi, RM563 juta insentif pengeluaran harga padi, RM528 juta subsidi harga beras dan RM85 juta subsidi benih padi sah.
* Memperkenalkan Skim Perlindungan Takaful Padi kepada pengusaha sawah di bawah 10 hektar, yang dapat memanfaatkan 172,000 pesawah. Buat permulaan kerajaan memperuntukkan RM50 juta.
* RM41 juta diperuntukkan bagi projek Azam Tani bagi memberi manfaat kepada 6,730 peserta keluar daripada garis kemiskinan.
* RM38.7 diperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran meliputi peruntukan mengurus dan pembangunan.
* Peruntukkan tambahan RM500 juta bagi meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran subjek-subjek teras, yakni Bahasa Kebangsaan, bahasa Inggeris, sains dan matermatik melalui pendekatan "Higher Order Thinking Skills".
* Tambahan RM1 bilion lagi kepada Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah khusus bagi keperluan mendesak untuk membaik pulih bangunan sekolah, penyelenggaraan, pembelian peralatan dan pembinaan blok tambahan.
* RM1.2 bilion diperuntukkan bagi pendidikan prasekolah termasuk kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat, Kementerian Pelajaran, PERMATA dan Jabatan Perpaduan dan Intergrasi Nasional.
* Peruntukkan RM380 juta disediakan di bawah Kementerian Pelajaran untuk penempatan guru prasekolah.
* Kerajaan mencadangkan geran pelancaran RM10,000 kepada penyedia Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECCE) swasta untuk membantu mereka membuka taska baru yang berkualiti. Dianggarkan 1,000 ECCE swasta baru akan mendapat manfaat.
* Potongan cukai dua kali akan diberi kepada majikan yang menyediakan elaun atau subsidi kepada pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan taska dan pusat jagaan.
* Potongan cukai bersamaan dengan jumlah pelaburan oleh pelabur pemangkin dalam syarikat teroka dibenarkan ditolak daripada semua jenis pendapatannya.
* Dana Skim Pembiayaan Teknologi Hijau akan ditambah sebanyak RM2.0 bilion lagi dan tempoh permohonan skim ini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015.
* Kerajaan akan memastikan hutang Kerajaan Persekutuan tidak melebihi paras 55 peratus kepada KDNK dan defisit fiskal terus berkurangan kepada tiga peratus menjelang 2015.
* Sistem percukaian negara akan diperkukuhkan dengan sistem cukai yang menyeluruh dan saksama.
* Perolehan kerajaan dan pembelian adalah berdasarkan prinsip "nilai untuk wang".
* Peruntukkan RM6 bilion bagi melaksanakan pelbagai projek dan program untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Antara projek yang dikenal pasti termasuk membaik pulih dan menyelenggara sekolah, klinik kesihatan, projek perumahan, projek tangki air, rancangan tebatan banjir dan penyediaan kemudahan sukan.
* Peruntukkan RM1.9 bilion bagi membina 123,000 unit rumah pada harga berpatutan di kawasan strategik, dan akan dilaksanakan oleh PR1MA, Syarikat Perumahan Nasional Bhd dan Jabatan Perumahan Negara.
* Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) ke atas keuntungan pelupusan hartanah yang dibuat dalam tempoh tidak melebihi dua tahun mulai tarikh perolehan dikenakan pada kadar 15 peratus, bagi tempoh pegangan melebihi dua hingga lima tahun dikenakan pada kadar 10 peratus dan bagi tempoh pegangan melebihi lima tahun tidak dikenakan CKHT.
* Peruntukan RM100 juta kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dijangka dapat memulihkan 30 projek rumah terbengkalai.
* Insentif cukai pemulihan rumah terbengkalai untuk menggalakkan penyertaan sektor swasta.
* Kadar cukai pendapatan diturunkan satu mata peratusan bagi setiap kumpulan pendapatan bercukai tahunan melebihi RM2,500 sehingga RM50,000.
* Kadar cukai pendapatan koperasi dikurangkan antara satu dan tujuh mata peratusan bagi semua kumpulan pendapatan bercukai.
* Felda akan membangunkan 20,000 projek perumahan dalam kawasan Felda, membaiki rumah-rumah kampung tradisi, program latihan dan latihan kemahiran.
* Yayasan 1MDB akan menyediakan RM300 juta bagi pemberian geran pendidikan, bantuan kewangan, pembinaan rumah untuk pelajar prasekolah di kawasan pedalaman Sarawak, Klinik Bergerak 1Malaysia dan program membaiki rumah bagi golongan miskin dan daif.
* Syarikat GLIC dan GLC akan memperuntukkan RM500 juta untuk menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial korporat dalam bidang pembangunan komuniti, biasiswa, pendidikan, sukan dan alam sekitar.

bajet 2013-penjawat awam


 Kira-kira 1.3 juta penjawat awam akan menerima bonus sebulan gaji manakala pesara akan menerima RM500, demikian diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
Beliau berkata bonus sebulan itu sebagai tambahan kepada setengah bulan gajiyang telah dibayar sebelum perayaan Aidilfitri yang lepas, Bayaran bonus itu akan dibuat sebanyak dua kali iaitu setengah bulan pada bulan Disember manakala setengah bulan lagi pada Januari depan.
"Sebagai kerajaan yang mengenang budi, suka saya mengumumkan pemberian bonus sebanyak satu setengah bulan gaji. Dari jumlah tersebut, setengah bulan telahpun diberikan menjelang Aidilfitri yang lepas," kata Najib yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan Belanjawan 2013 di Dewan Rakyat, Jumaat.
Kerajaan pada Ogos lepas memberikan bonus setengah bulan gaji dengan minimum RM500 kepada semua penjawat awam, manakala pesara menerima RM500 bagi menyambut Aidilfitri.
Najib berkata pemberian bonus tersebut diharap dapat mengurangkan beban penjawat awam terutamanya yang berkeluarga, bagi menghadapi musim persekolahan yang akan bermula Januari depan. BERNAMA

JAWATAN KOSONG:SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK

PEMOHON-PEMOHON ADALAH DIPELAWA DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA RAKYAT DYMM. PADUKA SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN YANG BERKELAYAKAN SAHAJA, LAYAK MEMOHON KEKOSONGAN JAWATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK SEPERTI BERIKUT :-

JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA (Gred J17)
PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT (Gred S17)
PELUKIS PELAN (Gred J17)
JURUAUDIO VISUAL (Gred N17)
PEREKA (Gred B17)
JURUTEKNIK (AWAM) (Gred J17)
PENOLONG PEGAWAI VETERINAR (Gred G27)
PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (Gred S27)
PUSTAKAWAN (Gred S41)
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (Gred DG41)
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (Gred DGA29)
PENGAWAL KESELAMATAN (Gred KP11)
PENGHULU (Gred NP27)
PENOLONG PEGAWAI SYARIAH (Gred LS27)
PENOLONG PEGAWAI TANAH (Gred NT27)

Permohonan dibuka hingga 28.9.2012 secara online.Cepat!
layari web SPA PERAK untuk keterangan.

Tinjauan Bajet 2013..Miss It!

Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Tun Razak meneliti dokumen "rahsia besar" ketika melakukan tinjauan persiapan Belanjawan 2013 di Kementeraian Kewangan di sini malam Khamis. Bersamanya ialah Menteri Kewangan 11, Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah (kanan), dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Datuk Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah (berdiri tiga dari kanan) serta pegawai-pegawai kementerian berkenaan. Najib dijadualkan membentangkan Bajet 2013 di Parlimen pada esok. 
-- fotoBERNAMA
Wah ada muka pegawai BAC tempat lama aku keje,cik Shery,Cik Suharni,Dato'SUB ,Mr Siva dan En Amin (mane yang nampak jele)  sedang bersama PM dalam lawatan beliau untuk meninjau persiapan terakhir Bajet 2013 malam tadi.

Tahun ni tak berpeluang dah merasai detik itu..yele teman kan dah berhijrah ke tempat baru.MEMORI BAJET tetap dihati..Tak mengapa sekurang-kurangnya dah merasai pengalaman itu dan kini beri peluang kepada yang lain pulak terutama yang baru nak merasa.

Bajet kali ni tak tahu le apa yang menariknya.Rata-rata rakyat mahukan kelebihan peruntukkan untuk kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat.Ada yang mahukan kerajaan fokus kepada isu harga perumahan yang mendadak,isu kereta dan lain-lain.

Bagi penjawat awam pula,yang dinanti berita bonus mahupun kenaikan elaun-elaun.Aku harapkan ade le penyelarasan COLA atau elaun perumahan.Bonus takpe kot kalau takde..elaun tu tiap bulan kita terima.Bonus sekali je..lebur.

Ok wat geng di Kem.Kewangan,selamat menjalankan tugas dengan amanah dan bertanggungjawab.Berkhidmat untuk negara!

Thursday, September 27, 2012

DIY:Tempat Gantung Kasut

Tengok gambor..mudah dan save budget..sila patahkan hanger2 yang ada..ehheheh..or may be leh ganti ngan alternatif lain yang seumpanya..

Selamat mencuba!

Tuesday, September 25, 2012

Hari Ini Hari Gaji

Eh..dah gaji erk hari ni.Aku pun pagi tadi tanya gak husband untuk kepastian hari ni gaji ke.Tengok tajuk tu..mesti ade yang lega sikit la sebab dah sampai ke tarikh gaji setelah hampir sebulan menunggu setelah 'kering' dek raya lalu kan.

Tapi leganya sampai mana la sangat kan..pi mai pi mai tang tu jugak..hahah..hari ni lah mencongak segala keperluan dan tanggungan yang perlu dilunaskan..bayar segala bil elektrik,air,internet,astro..bayar kereta,rumah..bayar yuran sekolah anak-anak..puhhh..dah tolak semua okla fikiran sebab dah selesai bayar.Yang bab makan minum gi keje,belanja dapur tu bagaimana pula??waduh...bajet seterusnya keperluan isi rumah la kan..yang ada anak ramai lagi jenuh kan..masa ni le rasa betapa perlunya hidup besederhana..pentingkan yang mana perlu

Balance gaji tinggal banyak mana?ha tu kene pandai-pandai la bahagikan hingga le next gaji..kalau awal habis..lebur..jenuh nanti.Kena beringat,macam-macam boleh jadi..hope everything ok la.

Dialog Untuk 3 Hari..Tahu Hukum Hakam

Baca paper berita harian tadi pasal komen Vanida yang  mempersoalkan tindakan pihak yang meragui status perkahwinan mereka hanya berdasarkan dialog cerai dilafazkan Rashidi dalam filem Untuk 3 Hari.
Mufti Perak ade menegur tentang hal tersebut dan meminta mereka merujuk kepada jabatan agama ekoran lafaz cerai yang disebut dalam skrip filem tu.
Beliau mengulas dialog yang diungkapkan Rashidi kepada Vanidah dalam satu babak pada filem arahan Afdlin Shauki itu yang menyebut:

Kita kahwin untuk tiga hari, Affin akan pegang pada janji Affin, hari kedua mesti kena bersanding, lepas itu selepas selesai majlis perkahwinan, hari ketiga, kita minta cerai.-utusan
Menurut Vee dorang tahu akan hukum hakam dan sebelum berlakon akan kaji dulu skrip terutama melibatkan mereka pasangan suami isteri jika berlakon bersama).Ini penerangan Vee:
"babak dimaksudkan membabitkan watak Juwita lakonan Ayu Raudhah. “Setiap kali ada tawaran yang memerlukan kami berlakon sebagai pasangan suami isteri, saya akan kaji terlebih dulu skripnya. Jika ada babak bercerai ataupun perkataan ‘lepaskan’ sekalipun, kami akan tolak. Kalau berdasarkan dialog yang ditulis dalam artikel berkenaan, itu hanyalah sekadar perancangan watak Affin (Rashidi), yang mahukan saya meminta cerai daripada suami saya, watak dilakonkan Afdlin Shauki"-BH
**Walaupun kita rasa tahu hukum hakam..ada jugak baiknya rujuk kepada yang lebih pakar walaupun skrip tu tak 'berkaitan' dengan mereka.Biar ada pencerahan
**Isu ni leh 'menggerakkan' orang nak tengok filem ni tak?may be ye sebab nak tau..may be tak sebab jalan cerita cam drama dan pelakon dia x best

Monday, September 24, 2012

KENAPA PERLU MANDI ???

Hai semua,dah bangun?breakfast?keje?sekolah bagai?Ade lagi yang bermimpi mahupun bermalasan di tempat tidur?Ha sudah,jangan nak monday blues lebih-lebih,matahari dah naik elok gi mandi nuh.Yang dah memulakan hari dengan tugasan of course le dah mandi kan.

Cakap pasal mandi tau tak kenapa kita perlu mandi.Hari tu dah 'share'kan entri berkaitan perlunya Mandi Dengan Betul,bagi yang malas nak mandi tu elok amik tau sebab perlunya mandi.Apa yang pasti mandi itu menyegarkan!!
Kajian terbaru mendapati mandi bukan sahaja bertujuan untuk membersihkan diri daripada kotoran, tetapi menjauhkan stress serta berperanan penting bagi meningkatkan kekebalan tubuh.

Penyelidikan yang diterbitkan dalam New England Journal Of Medicine menunjukkan penderita diabetis yang menghabiskan masa selama setengah jam berendam dalam air suam dapat menurunkan tingkat gula dalam darah sekitar 13 peratus.

Kajian di Jepun pula menunjukkan 10 minit berendam dalam air suam dapat memperbaiki kesihatan jantung terutamanya untuk lelaki.
Kebaikan mandi kepada individu yang mengamalkannya:
 • Mandi air sejuk sangat baik untuk meredakan ketegangan. Ia juga dapat menyempitkan saluran darah dan meningkatkan tingkat gula dalam darah, suhu yang dianjurkan ialah sekitar 12 hingga 18 darjah celcius.
 • Selsema dan sakit kepala : Merendam kaki ke dalam air suam dapat membantu menyembuhkan selsema, sakit kepala dan menyegarkan kembali kaki yang lelah. Caranya masukkan air suam secukupnya ke dalam bekas sehingga menenggelamkan pergelangan kaki kemudian titiskan minyak seperti lavender, peppermint atau lemon. Rendamkan selama 10 hingga 20 minit dan Selepas itu basuh dengan air sejuk.
 • Masalah Imsomnia : Rendamkan kaki ke dalam air dingin sangat baik kepada anda yang mempunyai masalah imsomnia atau memiliki masalah susah tidur. Masukkan kaki sehingga ia merasa dingin. Perubatan ini berguna bagi kaki yang lelah, pendarahan hidung, selsema dan sembelit.
sumber:pengurusan psikologi

Thursday, September 20, 2012

Kerja Lebih Masa,Jika Tuntutan Penjawat Awam Dipenuhi

KUALA LUMPUR, 19 Sept (Bernama) -- Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja dalam Perkhidmatan Awam (Cuepacs) berkata lebih 1.4 juta penjawat awam sedia bekerja lebih masa jika 70 peratus daripada enam cadangannya dilulus kerajaan dalam Belanjawan 2013.

Presidennya Datuk Omar Osman berkata penjawat awam akan bekerja lebih masa selama 30 minit tanpa ganjaran jika tuntutan mereka termasuk penambahbaikan Sistem Saraan Malaysia (SSM) diterima kerajaan.

"Cuepacs akan pastikan penjawat awam akan melakukan satu perubahan drastik dari segi budaya bekerja, kalau boleh kita datang 15 minit awal dan balik lewat 15 minit yang merupakan komitmen daripada penjawat awam bagi menghargai jasa kerajaan meluluskan tuntutan tersebut," katanya kepada pemberita Rabu.

Beliau yang ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Cuepacs ke-9 di sini, berkata penjawat awam masih menunggu perubahan dan penambahbaikan ke atas SSM setelah diumumkan pada 8 Mac lepas, susulan pembatalan pelaksanaan sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam.

Tuntutan lain ialah penyelesaian isu tangga gaji maksimum yang tidak selaras dengan kenaikan gaji tahunan; projek perumahan di bawah harga RM135,000 dalam kawasan bandar; menaikkan imbuhan tetap perumahan; kedudukan status 45,000 penjawat awam berstatus kontrak; bonus dua bulan gaji dan mengkaji semula pemansuhan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) di peringkat pusat.

-- BERNAMA

**tak berapa setuju tentang tambahan masa kerja tu. Yang ada sekarang ni pun banyak yang ngulor,curi tulang bagai.Ni kalau tambah lagi,tak tahu le apa jadi,entah2 sama je.Nak harap pemantauan, ade yang jalankan ada juga yang sekadar cakap je tapi tiada tindakan.

**ofis aku yang baru ni:memang kena jaga disiplin dari segi masa..jadi skema..APTB..hehe..bagus..

Tuesday, September 18, 2012

Sila Mandi Dengan Betul


Cara yang bagus dan lebih dianjurkan ialah, mandi songsang iaitu dengan membasahkan tubuh badan bermula dari kaki dan beransur-ansur membasahi bahagian atas badan kemudian diakhiri dengan kepala.

Kelebihan mandi songsang atau mandi yang bermula dari bahagian bawah:


 • Menjadikan pengamalnya awet muda dan fresh.

 • Mengembangkan salur darah otak-menjadikan sistem darah dibahagian otak menjadi bertambah baik untuk berfungsi.

 • Menjadikan sistem pertahanan badan akan bertambah baik fungsinya seterusnya menjana sistem hormon badan dengan lebih hebat untuk tahap kesihatan yang maksimum.

 • Mengurangkan tekanan ( Stress ) yang telah dihasilkan oleh otak.

 • Melancarkan perjalanan darah.

 • Menjadikan pengamal semakin pintar.

 • Meninggikan daya ingatan.

 • Mengelakkan atau mengurangkan sakit kepala.

 • Menjadikan state mood yang tenang dan ceria.

 • Menjadikan jiwa sentiasa bersemangat.

 • Memiliki daya ketahanan mental.

 • Menambahkan semangat berani.

 • Menguatkan gigi dan gusi dan banyak lagi yang akan diketahui apabila mula diamalkan.
 sumber:cetusan rasa.jpm

Friday, September 14, 2012

Pekeliling Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir N17-N22

Pekeliling JPA dah keluar pasal urusan pemangkuan jawatan di atas.Bagi pembantu tadbir yang berkelayakan boleh le cuba nasib untuk 'upgrade'kan diri dengan mengisi kekosongan yang ada.

Kekosongan agensi atau jabatan bagi memenuhi jawatan tersebut juga turut disertakan dalam pekeliling itu.


Good luck!

Filem Hina Islam

contoh program yang diadakan..cilok dr blog zainul;.jangan hina nabi

Kisah hinaan berkaitan dengan Nabi Muhammad makin menular..Pelbagai versi,ada filem,game,animasi dan lain-lain.ini menunjukkan betapa seriusnya isu ini dipermainkan sewenang-wenangnya tanpa ada rasa horamt terhadap agama lain.
Bukan saja isu nabi yang dipersendakan, umat Islam juga ditindas seperti yang berlaku terhadap etnik muslim Rohingya yang dibunuh dengan kejam.Isu sosial juga turut menimpa kalangan kita.

Berbalik kepada isu hina nabi,tak tahu apa masalahnya dorang ni sehingga sanggup buat macam tu sehingga difilemkan.Contohnya Innocence of Islam dan Desert Warriors.

Dessert Wariors-pelakon saman pengarah
Aktres yang berlakon dalam filem mengenai Nabi Muhammad yang mencetuskan kemarahan umat Islam akan menyaman pengarah filem terbabit dan berkata skrip filem itu yang bertajuk Desert Warriors, memfokuskan kepada kehidupan 2,000 tahun lalu.Cindy Lee Garcia berkata, beliau menghubungi penulis dan pengarah filem itu, yang kini bersembunyi, apabila melihat bantahan dan kenyataan di media. "Mengapa awak lakukan ini dan dia berkata: “Saya bosan dengan puak radikal Islam membunuh sesama sendiri’. Biarkan pelakon lain tahu ini bukan salah mereka. Saya akan menyamannya,” kata Garcia. Beliau berkata, pengarah filem yang memperkenalkan dirinya sebagai Sam Bacile, mengaku rakyat Mesir dan bercakap dalam bahasa Arab dengan pembantunya di set penggambaran.
Garcia, yang muncul dalam klip online filem itu, berkata beliau membawa watak wanita yang terpaksa menyerahkan anaknya kepada karakter dinamakan Master George dalam satu adegan. Watak George digambarkan sebagai pemimpin gagah dan kejam. Namun dalam paparan 13 minit yang ditayangkan di YouTube, karakter Garcia digantikan dalam adegan itu, dengan alih suara karakter itu merujuk kepada Muhammad, bukan George.Garcia berkata, beliau takut apabila mendapati kaitan video berkenaan dengan kematian empat rakyat Amerika Syarikat selepas serangan di konsulat Amerika di Libya.-REUTERS/AGENSI
 Innocence of Islam-bantahan masyarakat Mesir,Duta AS terbunuh
KAHERAH 12 Sept. – Duta Amerika Syarikat (AS) ke Libya, Christopher Stevens terbunuh di Benghazi akibat ditembak dalam insiden bangunan Kedutaan AS di negara itu semalam diserang beribu-ribu penduduk yang mengadakan tunjuk perasaan membantah penerbitan sebuah filem yang didakwa menghina Nabi Muhammad.
Tiga lagi rakyat AS turut terbunuh akibat terkena tembakan.
Di Kaherah hampir 3,000 penunjuk perasaan, kebanyakan mereka penyokong pergerakan Salafis, berkumpul di Kedutaan AS di Kaherah untuk menyuarakan bantahan yang sama.
Berpuluh-puluh penunjuk perasaan memanjat bangunan Kedutaan AS dan menggantikan bendera negara kuasa besar itu dengan kain rentang yang tertulis ‘Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Pesuruh Allah’ dan membakar bangunan konsulat berkenaan.
Polis Mesir terpaksa campur tangan untuk memujuk penunjuk perasaan beredar dan kini masih terdapat beratus-ratus orang berkumpul di luar kedutaan berkenaan.
Di timur Benghazi, pegawai Kementerian Dalam Negeri Libya, Wanis al-Sharef berkata, Stevens maut bersama tiga pegawai AS lain ketika sekumpulan besar penunjuk perasaan menyerbu pejabat konsulat AS di Benghazi, dengan lelaki bersenjata bertindak melepaskan tembakan.
Katanya, pasukan keselamatan Libya tidak mampu berbuat apa-apa ekoran jumlah penunjuk perasaan yang terlalu ramai.
Timbalan Perdana Menteri Libya, Mustafa Abu Shagur mengesahkan kematian Stevens dalam akaun laman web Twitternya.
Seorang saksi berkata, terdapat penunjuk perasaan yang melepaskan tembakan senjata automatik dan roket pelancar grenad ke arah bangunan terbabit ketika mereka bertempur dengan pengawal Libya yang ditugaskan mengawal kedutaan tersebut.
Kejadian itu merupakan yang pertama terhadap bangunan diplomatik AS di kedua-dua negara sejak bekas pemimpin, Muammar Gaddafi dan Hosni Mubarak disingkirkan dalam kebangkitan di kedua-dua negara itu pada tahun lalu.
Tunjuk perasaan itu tercetus ekoran sedutan filem, Innocence of Islam, arahan Sam Bacile, 52, dari California, yang disiarkan dalam laman YouTube dengan menggambarkan Nabi Muhammad pernah tidur dengan ramai wanita, mengisahkan pembunuhan kanak-kanak dan mendakwa keldai sebagai haiwan Islam pertama.
Filem tersebut turut dilaporkan akan digunakan oleh ekstremis anti Islam, Terry Jones, yang pernah mencetuskan kontroversi cuba membakar al-Quran, untuk berkempen membenci Islam di AS.
Bacile yang berketurunan Yahudi Israel berkata, Islam merupakan ‘kanser’ dan dia berharap filemnya itu dapat menunjukkan kepada dunia mengenai kelemahan Islam. – AP/AFP
 nota kaki:
-Islam itu indah..Lindungilah umat Mu..amin..
-fenomena ni membuka mata dan hati. maaf andai kekurangan dalam entri ini..apapun sedih dengan apa yang berlaku sekarang ni..dunia akhir zaman

Menara Warisan Merdeka Bakal Menjadi Bangunan Tertinggi di Malaysia

gambar:google

Ketika ini Menara KLCC ini adalah yang tertinggi di Malaysia iaitu 452.88m.

 Pada ketinggian 600 meter, Menara Warisan mungkin akan menjadi bangunan ketiga tertinggi di dunia, hanya lebih rendah daripada UAE Burj Khalifa (828 meter) dan hanya satu meter di bawah Royal Arab Saudi Clock Tower Hotel (601 meter)

Melebihi 509 meter Taipei 101, yang kini merupakan pencakar langit ketiga tertinggi dan tertinggi di dunia antara 2004 dan 2010.

Mempunyai 100 tingkat , anggaran kos sebanyak RM5 bilion, telah diumumkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapan Bajet beliau pada tahun 2010.

 Pengumuman itu mencetuskan protes yang kuat di kalangan netizens dan pembangkang, mendakwa bahawa bangunan itu adalah contoh tipikal cara boros kerajaan persekutuan dan kos RM5 bilion lebih baik dibelanjakan untuk kebajikan, pendidikan dan untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam.
Najib telah tegas mempertahankan projek itu, menekankan bahawa ia bukan satu pembaziran dan bahawa ia akan mempunyai kesan pengganda ke atas ekonomi.

Nota kaki:RM5Billion..banyak tu!Biar papa asalkan bergaya.KLCC pun aku tak pernah naik atas lagi..KL Tower je pernah :p

sumber:yahoo news

Tuesday, September 11, 2012

CUEPACS HARAP KERAJAAN BERI BONUS TERBAIK KEPADA PENJAWAT AWAM


KOTA BAHARU, 9 Sept (Bernama) -- Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) berharap kerajaan memberi bonus yang terbaik kepada anggota perkhidmatan awam pada Bajet 2013 yang akan dibentangkan di Parlimen 28 Sept ini.

Presiden CUEPACS Datuk Omar Osman berkata sebelum ini CUEPACS memohon kerajaan memberi bonus dua bulan gaji kepada 1.4 juta penjawat awam dan pihaknya percaya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan kemampuan kerajaan.

"Dalam sejarah, kita tidak pernah dapat dua bulan bonus. Bonus terbaik yang pernah diberi kerajaan kepada anggota perkhidmatan awam ialan bonus sebulan gaji iaitu pada zaman Tun Dr Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri," katanya kepada pemberita pada Majlis Bersama Pembantu Pertanian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) di sini Ahad.

Omar berkata penjawat awam wajar memperoleh bonus terbaik memandangkan transformasi yang dilakukan di jabatan dan agensi kerajaan yang melonjakkan prestasi dan kecekapan mereka melaksanakan tanggungjawab.

Sementara itu, beliau berkata pihaknya akan mencadangkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) supaya memberi nama baru kepada jawatan yang berkaitan dengan pembantu seperti pembantu pertanian, pembantu pegawai tadbir dan pembantu juruteknik.

-- BERNAMA

nota kaki:tak bagi bonus pun tak pa,tu sekajp je habis..mintak naik elaun pun dah ok..hehehe

Friday, September 07, 2012

RON97 now RM3 per litre


RON97 now RM3 per litre - Nation | The Star Online

akan ada lagikah kenaikan barangan lain selepas ini?
adakah akan berlaku penurunan secara tiba-tiba ketika menghampiri PRU?
adakh ini untuk 'kumpul duit' sempena bajet yang bakal berlangsung ujung bulan ini?
terkesan kah pengguna ron 95?mungkin ya jika ada barang lain ikut serta..alasan kos meningkat..
dan bla...bla...bla..

Ibu Itu Sungguh Ajaib!

Buku ni aku dapat dari seorang kawan BAC  yang menghadiahkannya kepada aku sebgai kenangan terakhir.Terima kasih Deyna.
Tambah lagi koleksi bahan bacaan aku.Kisahnya belum sempat dibaca.Insya'allah ada masa terluang aku akan habiskan buku-buku yang ada.

Sinopsis:
Jika ditanya siapakah insan yang kuat, paling luar biasa dan paling istimewa di dunia ini, pasti jawapannya adalah ibu. Memang sangat tepat jika seorang ibu dikatakan sebagai seorang insan yang amat luar biasa dan istimewa. Walaupun fizikalnya yang santun dan lemah lembut, tetapi di sebalik semua itu tersimpan kekuatan dan ketabahan luar biasa yang tidak dimiliki oleh mana-mana lelaki (ayah).

Lihatlah Siti Hajar, seorang ibu luar biasa yang ditinggalkan sendirian hanya ditemani oleh bayi yang masih kecil iaitu Nabi Ismail. Bayangkanlah di bawah panas teriknya matahari dan ganasnya haba padang pasir Arab, dia perlu meneruskan kehidupan, membesarkan dan memelihara anaknya sendirian.

Bayangkan juga Ummul Mukminin Siti Khatijah. Menjalankan tanggungjawab membesar dan mendidik anak-anaknya dan juga menemani si suami (Nabi Muhammad S.A.W) dalam perjuangan dakwah Islam. Dia juga berhadapan dengan tentangan dan tekanan daripada orang kafir Quraisy.

Buku cuba mengungkap sudut-sudut luar biasa daripada seorang insan yang bernama ibu. Selain Siti Hajar dan Siti Khatijah, contoh ibu-ibu hebat lain adalah Siti Aisyah ibu dan isteri yang cerdas, Al-Khansa ibu para syuhada, Siti Asiyah isteri Firaun, Siti Mariam dan lain-lain. Selain kisah-kisah luar biasa tentang kehebatan ibu, buku ini juga mampu membuat anda sedar akan ribuan peranan, tanggungjawab dan kedudukan penting seorang ibu bagi seorang anak. Sehinggakan adalah wajar bila ibu begitu agung di sisi Allah.-sumber:hidayah.com
Terima kasih daun keladi,panjang umur jumpa lagi.

Thursday, September 06, 2012

Kenangan dari mereka

selendang maroon..
 Goodbye wish..hope you'll find happiness..gitu le kata2 kat depan kad ni..i hope too..
 ucapan perpisahan dan kata-kata yang bermakna.Antara kata yang mendalam pada aku ialah:
1- "Kehidupan seperti alunan ombak.Andai dilanda badai sabar adalah ubatnya"--k.hawa
2-"Ikut resam padi,makin berisi makin menunduk,hiasi peribadi dengan ilmu"--tak tahu sape nye note ni

 Yang ni dari sesorang yang berdekatan dan juga blogger Sue Echan..terima kasih atas pemberian ini..wat susah2 je...dah antor kain tu kat mak aku unutk dijahit..seb bek mak i tailor,kalu tak berkurun le aku nyimpan baju tu..walaupun mak tailor aku bukan jenis suke wat baju..sumbat mane yang ada..setahun sekali kot baru nak de baju baru..uhuhuu..

Apapun pemberiannya,terima kasih tak terhingga..hanya itu kenangan terakhir untuk diabadikan ketika bersama BAC (ofis lama).

Dari Milan Ke Maran

Penulis NORHAYATI BERAHIM .Tengok tebal bebenor novel ni.entah bila gamaknya aku nak khatam baca.Novel ni pemberian teman ofis sempena perpisahan aku..cehh..terima kasih ye kepada yang menyumbang.Pandai deme pilih hadiah buku ek..aku gemor gak membaca..tapi tengok mood and time.
  Harga buku tertera di belakang.RM32.00.berbaloi le dengan kisah dan ketebalannya kan.
Ni antara selitan muka belakang novel ni.
“Kau mengkaji mafia?”
“Dulu aku pernah berangan nak jadi mafia tau.”
Kah kah kah… Di malam yang sudah hampir mencecah pagi itu, kedengaran suara Sharmin ketawa terbahak-bahak. Geli hati sungguh dia membayangkan Moon menjadi mafia.
“Kurang ajar! Asal kau ketawakan aku?”
“Lawaklah. Tengok kau punya jalan pun aku rasa mafia dah tendang kau!”
Sharmin terus-terusan ketawa. Moon hanya menelan ludah. Mahu dimarah Sharmin, dia juga yang bersalah. Berangan yang bukan-bukan.
“Sudahlah. Ketawa macam orang gila saja.”
Moon separuh merajuk. Sekali lagi rambutnya yang terjuntai dikuisnya sambil menghirup teh yang semakin sejuk.
“Kalau tak silap aku, mafia diambil daripada perkataan mafioso; iaitu peria terhormat, kan maksudnya?”
“Ya.”
“Tapi, kau tu lelaki ke?”
Mata Moon terbeliak. Geram dan dadanya seperti dihentak dengan belati yang keras dek ucapan mulut Sharmin yang maha tajam.
Mendadak dia mentafsir dirinya sendiri!


Ulasan lanjut leh jenguk blog ni>>>Bulan Yang Satu<<<

Wednesday, September 05, 2012

Baru nak belajar

Hari ni bos dah ada.Tapi aku masih takde mende nak wat.So,dengan selamba aku tanya bos2 apa perlu aku buat dan baca.

Baru le sorang bos ni bagi aku apa2 maklumat berkaitan untuk aku studi dulu.Memula pening gak.Yele melibatkan hal pengurusan kewangan,bermakna lepas ni aku kena amik tau la segala pekeliling berkaitan kewangan,aset,stor,terimaan,kawalan bagai.Benda yang aku susah nak baca tiap kali nak exam..time exam je le baru nak ngadap..kalu tak haram aku nak sentuh bab ni.hhahah.

Belum bis baca aku dah ngantuk dan pening..teruskan jugak mengadap..Garis Panduan Pengauditan Pengurusan Kewangan.Apa itu kawalan dan terimaan pun aku tak tau!!hancus..Ni kalau aku dapat fahamkan dan  boleh masuk otak,confirm aku mik exam KPSL atau PTK..leh jawab bab Arahan Perbendaharaan..bab ni yang selalu fail!

Berangan dan dalam mas yang sama berusaha jugak untuk mencapai impian.Kalu kita tak ubah diri sendiri camno nak maju ye dak.Mula sikit2 dari bawah,lama2 ada la kemajuan.Kata semangat untuk diri sendiri.Yakin boleh!!

Monday, September 03, 2012

Serah Tugas


Bakal menyusul...auditan yang belum selesai

Hari Pertama Di Tempat Baru

Selamat pagi semua

HAri ni 3 September 2012,aku mula bertugas di Bhgn.Aduit Dalam,JPM. Kelam kabut sikit nak gi keje tadi.NAsib baik aku tak terlewat punch.Usai menghantar anak-anak kat Perbadanan Putrajaya,terus menghala ke kompleks B.Jem tak sangatla..

Dah masuk perkarangna JPM,gi mik pas pelawat..lum dapat pas sendiri,kene le kunujung pondok sekuriti tu.Dha dapat pas,melilau berjalan ke blok B8 unutk gi punch..perhh..penat aku berjalan weh..baru je lepas ngurut..sabar jele,ragam orang pregnant.Then dah punch kat situ gi lak blok B7,masuk ofis.haiyo..

Masuk ofis..hmm..senyap sunyi,nampak member sorang je..aik mana sume pegi..then sampai la sorang kerani ni masuk..time tu le aku interview dia..tanya bagai..ooo ramai yang gi kursus dan ade gak yang gi keluar audit..ade yang cuti..so sekarang ni tinggal la kami bertiga..orang jiran aku ni dah dengar cam berdengkur dah..ngantuk and bosan katenye tak wat pe...

Aku lak sambil ngadap tenet aku baca Laporan Tahunan 2011..hmmm..ngantuk lak dok ngadap report tu..amik time ni ngadap Fb kejap then out dan now gmail (on la)..karang blog dulu..kangsmabung lik baca LP..

Tetibe otak aku jadi beku ngadap benda berkaitan kewangan ke bagai.arhh...xpele..cairkan.Harap okla perjalananku di sini.
 
Copyright © . All Right Reserved by Lyssa Faizureen